ПРЕДМЕТ: Верификација средњих школа чији је оснивач друго правно или физичко лице

Верификација средњих школа чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватна средња школа) уређена је одредбама Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, даље: Закон). У складу са Законом, на оснивање и рад установа које обављају делатност образовања и васпитања примењују се и прописи о јавним службама.

Приватна средња школа је прекршајно одговорна уколико почне са радом, организује издвојено одељење, обавља проширену делатност, изврши статусне промене и промене назива и седишта приватне средње школе супротно одредбама овог закона. У складу са чланом 32. Закона, средња школа може да почне са радом када се утврди да испуњава услове за оснивање и почетак рада (прописано чланом 30. Закона) и добије решење о верификацији.

1. Оснивање приватне средње школе

Захтев за верификацију подноси се државном органу и то Министарству просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту Министарство), односно Покрајинском секретаријату за образовање, управу и националне заједнице(у даљем тексту: Покрајински секретаријат) када су у питању установе на територији аутономне покрајине.

Захтев за верификацију са елаборатом треба да садржи:

–        назив, седиште и врсту установе (навести потребне контакт податке везане за приватну средњу школу, посебно телефон и мејл школе),

–        програм образовања и васпитања (навести наставни план и програм који постоји у систему средњег образовања и васпитања по ком ће се донети школски програми и спроводити образовање и васпитање ученика),

–        језик на коме ће се остваривати образовно-васпитни рад,

–        разлоге и оправданост оснивања (детаљно навести у елаборату),

–        услове које обезбеђује оснивач за почетак рада и обављање делатности,

–        доказ да постоји потреба за образовањем ученика на одређеном подручју (детаљно навести у елаборату),

–        да има наставнике, васпитаче и стручне сараднике у радном односу на неодређено време (Овај доказ подразумева сагласне изјаве наставника, васпитача или стручних сарадника и школе у оснивању да ће се са њима потписати уговор о раду на неодређено време од почетка рада приватне средње школе. Склапањем уговора о извођењу наставе у складу са чланом 135. Закона наставник нема својство запосленог. Уговори о делу, као и уговори о допунском раду нису уговори којим се доказује постојање кадра на неодређено време у установама образовања и васпитања. Такође, потребни су и копирани докази о испуњености услова за рад наставника, васпитача и стручних сарадника, посебно о испуњености услова који се односи на 30 ЕСП бодова и 6 бодова праксе),

–        да има обезбеђене хигијенско-техничке услове, у складу са законом и прописима којима се уређује ова област,

–        да оснивач приватне средње школе – физичко лице није осуђено правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је осуђено за: кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење; за кривично дело примање мита или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (одговарајући доказ из МУП-а не старији од 6 месеци),

–        доказ о плаћеној такси у складу са законом којим се уређује републичка административна такса,

–        да има гаранцију пословне банке да су обезбеђена средства у висини потребних средстава за трајање програма средњег образовања (ово се доставља на крају процедуре).

Уз захтев се достављају акт о оснивању установе и докази о испуњености услова за оснивање и почетак рада.

Акт о оснивању установе садржи:

1) назив оснивача;

2) назив и седиште установе;

3) делатност установе;

4) износ средстава за оснивање и почетак рада установе и начин обезбеђивања средстава;

5) права и обавезе оснивача у погледу обављања делатности због које је установа основана;

6) међусобна права и обавезе установе и оснивача;

7) одређивање органа управљања установе у оснивању и његова овлашћења;

8) лице које ће, до именовања директора установе обављати његове послове и вршити његова овлашћења;

9) рок за доношење статута, именовање директора и органа управљања.

Кадустановуоснивавишеоснивача, њиховамеђусобнаправа, обавезеиодговорностиуређујусеуговором.

Приватна средња школа у оснивању доставља и следеће доказе:

–          о простору на ком ће изводити образовно-васпитни рад (власништво или закуп). Уколико се користи закупљени простор који спада у јавну својину, потребна је сагласност надлежног органа о давању у закуп те својине. Дужина уговора о закупу мора да се поклопи са дужином образовног циклуса образовног профила за који се верификује,

–          о простору на ком ће се остваривати настава физичког васпитања (уколико је у питању простор који се закупљује, иста правила као и горе наведено и дужина трајања уговора о закупу),

–          о месту где се обављати професионална пракса (закључени (пред)уговори),

–          нацрт статута приватне средње школе,

–          одлука о лицу које ће, до именовања директора установе обављати послове и вршити овлашћења директора школе, као и доказ да вршилац дужности није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или осуђен за: кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење; за кривично дело примање мита или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (одговарајући доказ из МУП-а не старији од 6 месеци),

–          одлука о именовању привременог органа управљања/школског одбора/управног одбора и његова овлашћења до именовања редовног.

Захтев са прилозима доставља се у три примерка. Поступак верификације почиње тек када је захтев са потребном документацијом и потребним бројем примерака уредан.

Целокупан материјал се доставља општинском, односно градском просветном инспектору преко републичког просветног инспектора ради утврђивања испуњености услова.

Просветни инспектор сачињава извештај/записник којим констатује да ли су испуњени услови за оснивање школе. У извештају/записнику мора се јасно назначити простор у којем ће се обављати образовно-васпитни рад (укључујући и простор за извођење наставе физичког васпитања, као и практичне наставе у стручним школама), таксативно навести кадар који ће бити ангажован по оснивању приватне средње школе.

Уколико се оснива приватна средња школа, а оснивачи су већ основали приватну основну школу или имају неку другу приватну средњу школу, посебно се мора констатовати да ли се оснивањем ове приватне средње школе доводи у питање функционисање постојеће, односно да ли испуњавају услове обе приватне школе како у погледу просторних услова, тако и у погледу кадра. Мора се обратити пажња и на директора приватне средње школе (да није исти у другој приватној школи), секретара (како је регулисан његов статус), стручне сараднике. Уколико су испуњени услови за верификацију одређеног образовног профила мора се навести за које разреде. Извештај/записник општинског/градског просветног инспектора се, преко републичког просветног инспектора доставља Министарству, односно Покрајинском секретаријату ради доношења решења. Извештај/записник просветног инспектора је само један од доказа у поступку доношења решења о верификацији приватне средње школе.

Решење се доставља оснивачу, републичкој просветној инспекцији и надлежној школској управи.

2. Верификација новог образовног профила

Када приватна средња школа подноси захтев за верификацију одређених образовних профила за које није верификована, да би се спровела процедура верификације, потребно је да је тај образовни профил постоји у систему средњег образовања, односно да има прописан наставни план и програм. По правилу требало би да постоје и правилник о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних сарадника, као и правилник о простору, опреми и наставним средствима за тај образовни профил, али ако ових правилника нема, не значи да се не може спроводити поступак верификације, јер је чланом 32. Закона прописано да се верификација врши и када се уводи нови програм образовања и васпитања.

Уколико средња школа подноси захтев за увођење новог образовног профила који није део постојећег система средњег образовања и васпитања, по овом захтеву се не може вршити поступак верификације, али се може говорити о неком другом поступку.

Захтев за верификацију подноси се државном органу и то Министарству, односно Покрајинскомсекретаријату.

Када се у установи уводи нови образовни профил, приватна средња школа подноси захтев са елаборатом који садржи:

–        назив, седиште и врсту установе (навести потребне контакт податке везане за приватну средњу школу, посебно телефон и мејл школе),

–        програм образовања и васпитања који ће спроводити, наводећи и у ком “Просветном гласнику“ је исти објављен, разреди у којима ће се спроводити образовни профил који се тражи, извод из годишњег плана рада школе где се види да је приватна средња школа планирала увођење траженог образовног профила,

–        језик на коме ће се остваривати образовно-васпитни рад,

–        разлоге и оправданост увођења новог образовног профила,

–        доказ о плаћеној такси у складу са законом којим се уређује републичка административна такса,

–        услове које школа испуњава за увођење новог образовног профила.

Чланом 30. Закона прописани су услови за оснивање, почетак рада и обављање делатности установе.

Када је у питању приватна средња школа, услови су следећи:

–        да постоји потреба за образовањем ученика за тражени образовни профил на одређеном подручју,

–        програм образовања и васпитања,

–        да има обезбеђена средства за спровођење траженог образовног профила,

–        да има прописани простор, опрему и наставна средства,

–        да приватна средња школа има наставнике, васпитаче и стручне сараднике у радном односу на неодређено време (уколикосе ангажују нова лица за њих потребно доставити копије документа којима се доказује испуњеност услова),

–        да има обезбеђене хигијенско-техничке услове, у складу са законом и прописима којима се уређује ова област.

Приватна средња школа која тражи верификацију нових образовних профила треба да достави и следеће доказе:

–          о простору на ком ће изводити образовно-васпитни рад за тражене образовне профиле (власништво или закуп),

–          о простору на ком ће се остваривати настава физичког васпитања (уколико је у питању простор који се закупљује, иста правила као и горе наведено и дужина трајања уговора о закупу),

–          о месту где се обављати професионална пракса (закључени уговори),

–          статут приватне средње школе са евентуалним изменама,

–          акт о оснивању приватне средње школе са евентуалним изменама,

–          доказ о постојању органа приватне средње школе (органа управљања/школског одбора/управног одбора, савета родитеља, стручних органа, тимова), као и ученичког парламента,

–          извештај о припремљености приватне средње школе сачињен од просветног инспектора.

Уз захтев се достављају и постојећа решења о верификацији приватне средње школе. Захтев са прилозима доставља се у три примерка. Поступа се само по уредном захтеву.

Општинском, односно градском просветном инспектору, преко републичког просветног инспектора, достава се два примерка материјала ради утврђивања испуњености услова.

Просветни инспектор сачињава извештај/записник којим констатује да ли су испуњени услови за верификацију траженог образовног профила или не. Уколико су испуњени услови за верификацију одређеног образовног профила мора се навести за које разреде (имајући у виду поднети захтев). Извештај/записник општинског/градског просветног инспектора се, преко републичког просветног инспектора доставља Министарству, односно Покрајинском секретаријату ради доношења решења. Извештај/записник просветног инспектора је само један од доказа у поступку доношења решења о верификацији траженог образовног профила.

Решење о верификацији одређеног образовног профила издаје се ради обављања образовано-васпитног рада са редовним или ванредним ученицима (у складу са Законом – за ванредне ученике млађе од 17 година потребна је сагласност Министарства), а не ради преквалификације или доквалификације.

Решење се доставља оснивачу, републичкој просветној инспекцији и надлежној школској управи.

3. Верификација огледних образовних профила који су из режима огледног прешли у режим редовног – 14 образовних профила

Из система огледног режима у редовни почев од школске 2010/2011. године преведени су образовни профили:

–        Руковалац механичар пољопривредне технике – школска 2010/11

–        Месар – школска 2010/11

–        Пекар – школска 2010/11

–        Прерађивач млека – школска 2010/11

–        Аутоелектричар – школска 2010/11

–        Пољопривредни техничар – школска 2010/11

–        Прехрамбени техничар – школска 2010/11

–        Ветеринарски техничар – школска 2010/11

–        Геодетски техничар – геометар – школска 2010/11

–        Кувар – школска 2012/13

–        Конобар – школска 2012/13

–        Посластичар – школска 2012/13

–        Финансијски админитратор – школска 2012/13

–        Пословни администратор – школска 2012/13.

За ове образовне профиле донети су нови наставни планови и програми и све приватне средње школе, које образују ученике за наведене образовне профиле, морале су да поднесу захтев за верификацију Министарству, односно Покрајинском секретаријату и да добију одговарајућа решења (Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 611-00-00078/2013-03 од 24.1.2013. године).

 

4. Верификација огледних образовних профила који су из режима огледног прешли у режим редовног, одлуком министра, а још нису донети нови наставни планови и програми

а) Министар просвете, науке и технолошког развоја је донео Одлуку број: 611-00-00916/2013-03 од 07.06.2013. године о превођењу у редован систем средњег стручног образовања и васпитања 9 образовних профила и то:

–        Здравствени неговатељ – оглед,

–        Масер – оглед,

–        Монтер суве градње – оглед,

–        Златар – оглед,

–        Техничар за примарну обраду дрвета – оглед,

–        Столар – оглед,

–        Тапетар декоратер – оглед,

–        Техничар меахтронике – оглед,

–        Електротехничар за електорнику на возилима – оглед.

Наведени образовни профили уводени су у редован систем средњег стручног образовања и васпитања под истима називом, без одреднице оглед почев од школске 2013/2014. године. Постојећи образовни профили са истим називом се поступно искључују из система средњег стручног образовања и васпитања и то: техничар за примарну обраду дрвета и тапетар декоратер. Када је реч о огледном образовном профилу – столар, исти се уводи у систем без одреднице оглед, а постојећи образовни профил произвођач финалних производа од дрвета се искључује из система средњег стручног образовања и васпитања.

Дописом број: 611-00-02388/2013-03 од 23.08.2013. године министар је дао Упутство о примени наставних планова и програма за горе наведене образовне профиле, односно да се до окончања процедуре доношења наставних планова и програма за ове образовне профиле, средње школе које у школској 2013/2014. године уписују ученике у први разред ради стицања образовања за неки ових образовних профила, примењиваће последњи објављени наставни план и програм за одговарајући огледни профил, док ће ученици осталих разреда стицати образовање по наставним плановима и програмима по којима су започели школовање.

Имајући у виду чињеницу да још нису донети нови наставни планови и програми, приватне средње школе које први пут уводе образовне профиле: Здравствени неговатељ, Масер, Монтер суве градње, Златар, Техничар за примарну обраду дрвета, Столар, Тапетар декоратер, Техничар мехатронике и Електротехничар за електорнику на возилима подносе захтев за ове образовне профиле без одреднице оглед, верификују се по последњим објављеним наставним плановима и програма за одговарајући огледни профил.

Код верификације за образовне профиле техничар за примарну обраду дрвета и тапетар декоратер, у систему постоје следећи правилници:

–        Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар примарне обраде дрвета (“Просветни гласник“ бр. 8/07, 5/11)

–        Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил тапетар – декоратер (“Просветни гласник “бр. 8/07, 3/10),

–        Правилнико наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада шумарство и обрада дрвета(„Просветни гласник”, бр. 6/93, 1/94, 5/02, 8/09, 10/11, 11/13, 14/13)

–        Правилник о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10, 11/13, 14/13).

Имајући у виду Одлуку министра број: 611-00-00916/2013-03 од 07.06.2013. године и Допис министра број: 611-00-02388/2013-03 од 23.08.2013. године спровођење наставних планова и програма, почев од школске 2013/2014. године, врши се у складу са Правилником о наставном плану и програму огледа за образовни профил техничар примарне обраде дрвета (“Просветни гласник“ бр. 8/07, 5/11) и Правилником о наставном плану и програму огледа за образовни профил тапетар – декоратер (“Просветни гласник “бр. 8/07, 3/10), док се из система постепено искључује спровођењеПравилникао наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада шумарство и обрада дрвета, у делу који се односи на образовне профиле техничар за примарну обраду дрвета и тапетар декоратер.

Приватне средње школе које већ имају решења о верификацији наведених огледних образовних профила или о верификацији техничара за примарну обраду дрвета и тапетара декоратер не треба да подносе нове захтеве за верификацију, до доношења нових наставних планова и програма.

б) Министар просвете, науке и технолошког развоја је донео Одлуку број: 611-00-00916/2013-03 од 08.11.2013. године о превођењу у редован систем средњег стручног образовања и васпитања 8 образовних профила и то:

–        електротехничар телекомуникација – оглед,

–        туристички техничар – оглед,

–        медицинска сестра- техничар – оглед,

–        физиотерапеутски техничар – оглед,

–        фармацеутски техничар – оглед,

–        козметички техничар – оглед,

–        лабораторијски техничар – оглед,

–        стоматолошка сестра – техничар – оглед.

Наведени образовни профили уводе се у редован систем средњег стручног образовања и васпитања под истима називом, без одреднице оглед почев од школске 2014/2015. године. Постојећи образовни профили са истим називом се поступно искључују из система средњег стручног образовања и васпитања за све ове образовне профиле.

Дописом број: : 611-00-00225/2014-03 од 10.03.2014. године министар је дао Упутство о примени наставних планова и програма за горе наведене образовне профиле, односно да се до окончања процедуре доношења наставних планова и програма за ове образовне профиле, те приватне средње школе које у школској 2014/2015. године уписују ученике у први разред ради стицања образовања за неки ових образовних профила, примењиваће последњи објављени наставни план и програм за одговарајући огледни профил, док ће ученици осталих разреда стицати образовање по наставним плановима и програмима по којима су започели школовање.

Имајући у виду чињеницу да још нису донети нови наставни планови и програми, приватне средње школе које први пут уводе образовне профиле: електротехничар телекомуникација, туристички техничар, медицинска сестра – техничар, физиотерапеутски техничар, фармацеутски техничар, козметички техничар, лабораторијски техничар и стоматолошка сестра – техничар подносе захтев за ове образовне профиле без одреднице оглед и спроводи се поступак верификације се по последњим објављеним наставним плановима и програма за одговарајући огледни профили и то по:

–        Правилнику о наставном плану и програму огледа за образовни профил електротехничар телекомуникација (“Просветни гласник РС“ бр. 9/07, 5/11),

–        Правилнику о наставном плану и програму огледа за образовни профил туристички техничар (“Просветни гласник РС“ бр. 11/07, 3/10, 5/11),

–        Правилнику о наставном плану и програму огледа за образовне профиле козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра – техничар, стоматолошка сестра – техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ и масер (“Просветни гласник РС“ бр. 25/04, 14/05, 8/06, 1/07, 3/07, 2/12).

Када се утврди испуњеност услова, средња школа ће добити решење о верификацији огледног образовног профила без одреднице оглед.

Средње школе које већ имају решења о верификацији наведених огледних образовних профила или о верификацији ових образовних профила по:

–        Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада електротехника („Просветни гласник”, бр. 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 3/03, 1/05, 7/05, 2/07, 4/07, 10/07, 7/09, 5/11, 7/12, 3/11, 11/13, 14/14), за образовни профил електротехничар телекомуникација,

–        Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам („Просветни гласник”, бр. 15/93, 20/93, 6/95, 7/96, 11/02, 11/04, 11/06, 8/09, 10/12, 8/13, 11/13, 14/13), за образовни профил туристички техничар,

–        Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада здравство и социјална заштита („Просветни гласник”, бр. 2/93, 6/95, 6/02, 13/02, 1/07, 13/07, 2/08, 2/09, 6/10, 8/1311/13, 14/13) за образовне профиле: медицинска сестра – техничар, физиотерапеутски техничар, фармацеутски техничар, козметички техничар, лабораторијски техничар и стоматолошка сестра – техничар,

–        Правилнику о наставном плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10, 11/13, 14/13),

не треба да подносе нове захтеве за верификацију, до доношења нових наставних планова и програма.

в) Министар просвете, науке и технолошког развоја је донео Одлуку: 611-00-00838/6/2012-03 од 10.3.2014. године да се образовни профилтехничар за графичку припрему – оглед, у подручју рада Хемија, неметали и графичарство се, почев од школске 2014/2015. године, уводи у редован систем средњег стручног образовања и васпитања под истим називом, без одреднице оглед.

Постојећи образовни профили типограф, техничар репродукције и графички монтажер – хемиграф се од школске 2014/2015. године поступно искључују из система средњег стручног образовања и васпитања.

Средње школе које имај већ верификацију за техничара за графичку припрему – оглед, до доношења нових наставних планова и програма не треба да подносе нове захтеве за верификацију.

Захтев за верификацију подносе средње школе које први пут уводе техничара за графичку припрему. Захтев се подноси за овај образовни профил без одреднице оглед, а поступак се спроводи по последњим објављеним наставним плановима и програма за одговарајући огледни профили.

5. Верификација образовног профила трговац

Нови наставни план и програм за образовни профил трговац објављен је у Правилнику о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам – област трговина (“Просветни гласник број 16/13)- нови наставни план и програм за општеобразовне предмете и у Правилнику о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам – област трговина (“Просветни гласник број 16/13) – наставни план и програм за стручне предмете.

Почев од школске 2014/2015. године образовни профил трговац оствариваће се по новом наставном плану и програму, а постојећи ће се постепено искључивати из система. Тада ће бити започет нови поступак верификације свих приватних средњих школа који спроводе овај образовни профил (јер је реч о новом програму за који је донет одговарајући правилник), односно одлучивање о нових захтевима за верификацију средњих школа који први пут уводе овај образовни профил.

6. Искључивање образовних профила из система средњег стручног образовања

Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је више одлука о искључивању из система средњег стручног образовања одређених образовних профила (било да је реч о огледним, било да је реч о редовним образовним профилима), те средње школе више не могу да се верификују за ове образовне профиле. Из система је, у овом моменту, искључено 8 образовних профила.

а) Одлука министра просвете, науке и технолошког развоја број: 611-00-2164/2012-03/10 од 05.12.2012. године, број: 611-00-00916/2013-03/19 од 07.06.2013. године и број: 611-00-00916/2013-03/18 од 07.06.2013. годинео непревођењу у редован систем три огледна образовна профила и то:

–          Надзорник парка,

–          Техничар за рестаурацију и конзервацију,

–          Пивар

б) Одлука министра просвете, науке и технолошког развоја број 611-00-838/5/2012-03 од 10.3.2014. године и број 611-00-838/6/2012-03 од 10.3.2014. године да се из система огледа искључује и не уводи у редован систем, односно да се из система искључују образовни профили и то:

–          Техничар за козметичку технологију,

–          Типограф,

–          Техничар репродукције,

–          Графички монтажер-хемиграф.

в) Одлука министра просвете, науке и технолошког број: 611-00-00916/2013-03 од 07.06.2013. године да се образовнипрофил произвођач финалних производа од дрвета искључи из система средњег стручног образовања и васпитања

7. Верификација огледног образовног профила

У систему образовања и васпитања постоји већи број огледних образовних профила. Чланом 101. Закона прописана је процедура увођења у систем огледног образовног профила. Иницијативу за увођење огледа са предлогом програма може да поднесе установа, надлежни савет, заводи или друго правно лице. Програм огледа садржи циљ, очекиване исходе, трајање, начин и услове његовог остваривања и начин вредновања. Иницијативу са предлогом огледа разматра министар и по прихватању иницијативе одлучује о одобравању огледа и прописује програм огледа. За иницијативу која укључује значајне новине министар може да прибави и мишљење надлежног савета. Министар расписује конкурс за спровођење огледа и по окончању конкурса одређује установу за његово спровођење. Предност за спровођење огледа има установа која је поднела иницијативу.

Значи, средње школе да би се верификовале за неки од огледних образовних профила (који нису из огледног прешли у редован систем) могу тек када министар по расписаном конкурсу донесе одлуку која средња школа је одређена за спровођење огледа. У противном, ако те одлуке нема, по захтев за верификацију се одбија.

8. Верификација огледног образовног профила – електротехничар информационих технологија

Овај огледни образовни профил ушао је у систем у складу са чланом 101. Закона о основама система образовања и васпитања. Школе које су изабране по конкурсу су:

 1. Електротехничка школа “Раде Кончар“ Београд,
 2. Електротехничка школа “Михајло Пупин“ Нови Сад,
 3. Електротехничка школа “Никола Тесла“ Београд,
 4. Електротехничка школа “Мија Станимировић“ Ниш,
 5. Електротехничка школа “ Никола Тесла“ Ниш,
 6. Прва техничка школа Крагујевац,
 7. Техничка школа „Иван Сарић“, Суботица,
 8. Електротехничка школа „НиколаТесла“, Панчево,
 9. Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка,
 10. Средња школа за информационе технологије, Земун,
 11. Електротехничка школа „Земун“, Земун,
 12. Техничка школа, Младеновац,
 13. Електротехничка школа „Раде Кончар“, Београд,
 14. Електротехничка и грађевинска школа „Никола Тесла“, Јагодина,
 15. Техничка школа, Чачак,
 16. Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“, Краљево,
 17. Техничка школа, Ужице,
 18. Техничка школа „Раде Металац“, Лесковац,
 19. Техничка школа, Пирот,
 20. Техничка школа, Нови Пазар,
 21. Техничка школа, Бечеј,
 22. Техничка школа, Зајечар.

Само ове средње школе, у овом моменту, могу да буду верификоване за наведени огледни образовни профил. До расписивања новог конкурса и избора нових школа, другим средњим школама се одбија захтев за верификацију електротехничара информационих технологија – оглед.

9. Верификација образовних профила за надарене ученике

Приватне средње школе које образују надарене ученике у филолошкој гимназији или имају одељења у филолошкој гимназији, обдарени за математику, обдарени за физику морају да имају одговарајућа решења о верификацији за спровођење ових наставних планова и програма и то:

 1. Правилникао наставном плану и програму огледа за гимназију за ученике са посебним способностима за физику (“Просветни гласник РС“ бр. 8/04, 2/05, 4/09)
 2. Правилника о наставном плану и програму за обдарене ученике у филолошкој гимназији (“Просветни гласник РС“ бр. 24/97, 1/00, 8/04, 17/06, 8/08)
 3. Правилника о наставном плану и програму за обдарене ученике у математичкој гимназији (“Просветни гласник РС“ бр. 7/95, 23/97, 17/06)

Када је у питању спровођење наставног плана и програма за обдарене ученике у Рачунарској гимназији, верификација се врши само по захтевима оних приватних средњих школа за које је Министарство дало одобрење уз претходно прибављену сагласност Рачунарске гимназије.

Приватне средње школе које образују надарене ученике, а имају решења за верификацију нпр. гимназије општи тип, друштвено-језички и сл. или имају решења о спровођењу огледа за надарене ученике (пре доношења горе наведених правилника), морају извршити верификацију у складу са донетим наставним плановима и програмима за обдарене ученике.

 

 

Извор: МПНТР