План и програм наставе и учења (наставни план и програм) општеобразовних предмета

Програм наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (Сл. Гласник РС – Просветни гласник бр. 7/2023)

Правилник о програму наставе и учења oпштеобразовних предмета у стручним школама (ПГ 7/2023)
Програм наставе и учења oпштеобразовних предмета у стручним школама
Правилник о измени Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (ПГ 14/2023) – програм предмета физичко васпитање
Правилник о допунама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (ПГ 14/2023) – садржај и начин полагања матурског испита у стручној и уметничкој школи

четворогодишњи образовни профили (у школској 2023/24 примењује се за ученике II, III и IV разреда)
трогодишњи образовни профили (у школској 2023/24 примењује се за ученике II и III разреда)

План и програм наставе и учења (наставни план и програм) стручних предмета

НАПОМЕНА: Заједница електротехничких школа није одговорана за ажурност НПП/ППНУ који су постављени на овој страници, свака школа је у ОБАВЕЗИ да води свој преглед тренутно важећих законских и подзаконских аката.

Стари наставни планови и програми /који су престали да важе/

општеобразовни

Наставни план општеобразовних предмета за трогодишње профиле у подручју рада електротехника

Наставни план општеобразовних предмета за четворогодишње профиле у подручју рада електротехника

Наставни програм предмета рачунарство и информатика
(Сл. Гласник РС – Просветни гласник бр. 10/2021)

стручни

Електротехничар енергетике 
Електротехничар електромоторних погона 
Електротехничар за термичке и расхладне уређаје 
Електротехничар процесног управљања 
Електротехничар радио и видео технике 
Електротехничар електронике 
Електротехничар СС постројења 
Електротехничар телекомуникација 
Електротехничар аутоматике
Електротехничар рачунара

Трогодишњи профили

Eлектроинсталатер
Електромонтер мрежа и постројења 
Електромеханичар за машине и опрему 
Електромеханичар  за термичке и расхладне уређаје 
Монтер телекомуникационих мрежа 
Израђивач каблова и прикључака
Иновирани наставни планови и програми


Наставни планови огледних програма

Четворогодишњи профили

Електротехничар за електронику на возилима – оглед
Администратор рачунарских мрежа – оглед
Електротехничар мултимедија – оглед
Електротехничар телекомуникација – оглед
Техничар мехатронике – оглед
Eлектротехничар информационих технологија – оглед

Трогодишњи профили

Аутолектричар

АРХИВА ЗА ПРЕГЛЕД ПРОСВЕТНИХ ГЛАСНИКА ОД 1990. ГОДИНЕ
(архива се налази на сајту Првано информационог система и доступна је само за преглед – могућност преузимања и/или штампање имају само регистровани корисници)