Заједница електротехничких школа Србије

Средње електротехничке школе се удружују у Заједницу ради заједничког деловања, унапређивања и развоја организације и остваривања наставе и других облика образовно-васпитног рада електротехничких школа и примени и размени позитивних искустава.

Представници електротехничких школа из Србије удружених у Заједницу електротехничких школа Србије  ближе уређују правни положај, програмско деловање, органе и тела, начин финансирања, као и друга питања која су од значаја за рад Заједнице. Рад заједнице је јаван.

Електротехничке школе се удружују у Заједницу ради следећег програмског деловања:

• организовања и координацију активности школа ради ефикаснијег и рационалнијег
остваривања наставних планова и програма;
• организације стручног усавршавања наставника;
• организације такмичења ученика;
• организације производних делатности у оквиру практичне наставе;
• издавачке делатности у оквиру прибављања и објављивања стручних текстова, стручне литературе, упустава, школских образаца и др. а за потребе електротехничких па и других школа.

У сарадњи са ресорним министарством Заједница даје мишљење о:

• оснивању и мрежи електротехничких школа,
• увођењу новог плана и програма образовања,
• програмима образовања за средње школе,
• подзаконским актима које доноси Министарство просвете, • уџбеницима који су у употреби, или о плану издавања уџбеника за електротехничке школе.

Заједница разматра и друга питања која предвиђа Програм рада.

Делатност Заједнице је:

Сектор М ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ,ДРУШТВЕНЕ И ЛИЧНЕ УСЛУЖНЕ АКТИВНОСТИ

91 Делатност организација на бази учлањења

911 Делатност пословних,радничких и струковних организација

9111 91110 Делатност пословних удружења

9112 91120 Делатност струковних удружења

Седиште Заједнице:

Седиште Заједнице је у Нишу, ул. Београдска 16.

Органи и тела Заједнице су:

Органи и тела Заједнице су: Скупштина Заједнице, Извршни одбор, Надзорни одбор, Председседништво и Активи.
Заједница има стручна тела (комисије и одборе) која се оснивају за сталне и повремене послове.

Скупштина Заједнице:

Скупштину чине: по један представник свих средњих школа у Србији-чланица Заједнице које образују ученике у подручју рада Електротехника и то је по правилу директор школе, односно лице које он именује, а из школа-чланица Заједнице које имају 35 и више одељења у подручју рада Електротехника по два представнка од којих је један по правилу директор школе односно лице које он именује, док је други лице из струке.
Мандат чланова Скупштине је 4 године, с тим што им он може престати и раније, на лични захтев, истеком мандата на функцију директора школе, опозивом или престанком радног односа.

Извршни одбор Зајендице:

Извршни одбор је извршни орган Скупштине. Чланови Извршног одбора истовремено су и чланови Скупштине.
Извршни одбор чине:

  • по један представник свих школа- чланица Заједнице које имају 16 и више одељења у подручју рада Електротехника и то је по правилу директор школе, односно лице које он именује,
  • председници Актива,
  • саветник ресорног министарства задужен за електротехнику и представник Завода за унапређивање образовања и васпитања,
  • по два представника из школа-чланица Заједнице које имају 35 и више одељења уподручју рада Електротехника , од којих је један по правилу директор школе односнолице које он именује, док је други лице из струке.

Председник Заједнице председава седницама Извршног одбора.

Председник Заједнице електротехничких школа Србије:

Александар Вељковић, директор ЕТШ „Мија Станимировић“, Ниш

Контакт

Потпредседници Заједнице електротехничких школа Србије:

Милан Вукобрат, директор ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад

Контакт

Ђурађ Бањац, директор ЕТШ „Земун“, Земун

Контакт

Ненад Андрић, директор Прве техничке школе, Крагујевац

Контакт

 

Секретар Заједнице електротехничких школа Србије:

Небојша Соколовић, директор ЕТШ „Никола Тесла“, Ниш

Контакт

Адресар школа чланица ЗЕТШС