Заједница електротехничких школа Србије

Средње електротехничке школе се удружују у Заједницу ради заједничког деловања, унапређивања и развоја организације и остваривања наставе и других облика образовно-васпитног рада електротехничких школа и примени и размени позитивних искустава.

Представници електротехничких школа из Србије удружених у Заједницу електротехничких школа Србије  ближе уређују правни положај, програмско деловање, органе и тела, начин финансирања, као и друга питања која су од значаја за рад Заједнице. Рад заједнице је јаван.

Електротехничке школе се удружују у Заједницу ради следећег програмског деловања:

• организовања и координацију активности школа ради ефикаснијег и рационалнијег
остваривања наставних планова и програма;
• организације стручног усавршавања наставника;
• организације такмичења ученика;
• организације производних делатности у оквиру практичне наставе;
• издавачке делатности у оквиру прибављања и објављивања стручних текстова, стручне литературе, упустава, школских образаца и др. а за потребе електротехничких па и других школа.

У сарадњи са ресорним министарством Заједница даје мишљење о:

• оснивању и мрежи електротехничких школа,
• увођењу новог плана и програма образовања,
• програмима образовања за средње школе,
• подзаконским актима које доноси Министарство просвете, • уџбеницима који су у употреби, или о плану издавања уџбеника за електротехничке школе.

Заједница разматра и друга питања која предвиђа Програм рада.

Делатност Заједнице је:

Сектор М ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ,ДРУШТВЕНЕ И ЛИЧНЕ УСЛУЖНЕ АКТИВНОСТИ

91 Делатност организација на бази учлањења

911 Делатност пословних,радничких и струковних организација

9111 91110 Делатност пословних удружења

9112 91120 Делатност струковних удружења

Седиште Заједнице:

Седиште Заједнице је у Нишу, ул. Београдска 16.

Органи и тела Заједнице су:

Органи и тела Заједнице су: Скупштина Заједнице, Извршни одбор, Надзорни одбор, Председседништво и Активи.
Заједница има стручна тела (комисије и одборе) која се оснивају за сталне и повремене послове.

Скупштина Заједнице:

Скупштину чине: по један представник свих средњих школа у Србији-чланица Заједнице које образују ученике у подручју рада Електротехника и то је по правилу директор школе, односно лице које он именује, а из школа-чланица Заједнице које имају 35 и више одељења у подручју рада Електротехника по два представнка од којих је један по правилу директор школе односно лице које он именује, док је други лице из струке.
Мандат чланова Скупштине је 4 године, с тим што им он може престати и раније, на лични захтев, истеком мандата на функцију директора школе, опозивом или престанком радног односа.

Извршни одбор Зајендице:

Извршни одбор је извршни орган Скупштине. Чланови Извршног одбора истовремено су и чланови Скупштине.
Извршни одбор чине:

  • по један представник свих школа- чланица Заједнице које имају 16 и више одељења у подручју рада Електротехника и то је по правилу директор школе, односно лице које он именује,
  • председници Актива,
  • саветник ресорног министарства задужен за електротехнику и представник Завода за унапређивање образовања и васпитања,
  • по два представника из школа-чланица Заједнице које имају 35 и више одељења уподручју рада Електротехника , од којих је један по правилу директор школе односно лице које он именује, док је други лице из струке.

Председник Заједнице председава седницама Извршног одбора.

Председник Заједнице електротехничких школа Србије:

Ђурађ Бањац, директор ЕТШ „Земун“, Земун

Контакт

Потпредседници Заједнице електротехничких школа Србије:

Жолт Коња, помоћник директора ЕТШ „Михајло Пупин“, Нови Сад

Контакт

Горан Станковић, директор Техничке школе Зајечар, Зајечар

Контакт

Мирољуб Сеничић, помоћник директора ЕСТШ „Никола Тесла“, Краљево

Контакт

 

Секретар Заједнице електротехничких школа Србије:

Небојша Соколовић, директор ЕТШ „Никола Тесла“, Ниш

Контакт

Адресар школа чланица ЗЕТШС