Процедура давања сагласности за проширену делатност установе

Закон о основа система образовања и васпитања

Одредбом члана 33. Закона о основа система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, даље: Закон) прописано је да установа која има решење о верификацији може да обавља и другу делатност која је у функцији образовања и васпитања (у даљем тексту: проширена делатност) под условом да се њоме не омета обављање делатности образовања и васпитања.
Проширена делатност установе може да буде давање услуга, производња, продаја и друга делатност којом се унапређује или доприноси рационалнијем и квалитетнијем обављању образовања и васпитања.Одлука о проширеној делатности установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе треба да садржи и план прихода и расхода који ће се остварити и издатака за обављање те делатности, начин ангажовања ученика и запослених и начин располагања и план коришћења остварених средстава, у складу са прописима који регулишу буџетски систем.

Средња школа може да остварује програме обука, у складу са потребама тржишта рада.

Процедура

Средња школа подноси захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја (односно надлежном органу аутономне покрајине) за добијање сагласности на одлуку о проширеној делатности школе.

Докуметација:

–        Решење/а о верификацији основне делатности;

–        Одлука о проширеној делатности установекоја може бити давање услуга, производња, продаја и друга делатност којом се унапређује или доприноси рационалнијем и квалитетнијем обављању образовања и васпитањатреба да буде прецизна и образложена тако да се јасно види о којој проширеној делатности се ради (назив и шифра делатности у складу са Законом о класификацији делатности (“Сл. гласник РС“ бр. 104/09);

–        Уколико средња школа тражи проширену делатност остваривање програма обука, обуке које ће изводити морају бити или прописане одговарајућим правилником (Правилником о наставном плану и програму основног образовања одраслих (“Просветни гласник број 13/13, Правилник о програму огледа обука одраслих (“Просветни гласник бр. 2/09…) или одобрене од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. Уз захтев доставља се и позитивно мишљење Завода на обуку коју школа хоће да изводи;

–        Уколико средња стручна школа хоће да обавља проширену делатност оспособљавање кандидата за возаче, прво се обавља процедура у оквиру Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине, али са добијањем решења о давању сагласности на ову проширену делатност, потребно је у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл. гласник РС“ бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС) обратити се Министарству унутрашњих послова ради добијања дозволе. Чланом 207. наведеног Закона прописано је да оспособљавање кандидата за возаче може да обавља само привредно друштво или средња стручна школа у својој организационој јединици, који испуњавају прописане услове и који за то добију дозволу. Ову дозволу издаје Министарство унутрашњих послова;

–        Одлука обавезно да садржи план прихода и расхода који ће се остварити и издатака за обављање те делатности, начин ангажовања ученика и запослених и начин располагања и план коришћења остварених средстава, у складу са прописима који регулишу буџетски систем;

–        Одлука и елаборат треба да буду потписани од стране председника школског одбора школе подносиоца захтева.

Документација са захтевом за добијање сагласности за обављање проширене делатности, уколико се потпуна, доставља се просветном инспектору, који ће, у складу са чланом 147. став 4. Закона испитивати испуњеност услова из члана 33. Закона, као и надлежном Сектору Министарства просвете, науке и технолошког развоја ради утврђивања да ли је у финансијском погледу одлука исправна.

По добијању позитивног извештаја/записника просветног инспектора и сагласности Сектора финансија, доноси се решење о давању сагласности за проширену делатност.

Школа врши упис у привредни или други посебан регистар.

Напомена:

Школа која обавља проширену делатност без решења Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине чини прекршај у смислу одредби Закона о основама система образовања и васпитања.

Извор: МПНТР