Процедура по захтевима за верификацију огледних образовних профила

Чланом 101. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, даље: Закон) уређен је оглед.

Унапређивање квалитета и осавремењавање образовно-васпитног рада, увођење нових садржаја програма образовања и васпитања, организационих новина или начина финансирања могу да се пре њиховог увођења проверавају огледом. Иницијативу за увођење огледа са предлогом програма може да поднесе установа, надлежни савет, заводи или друго правно лице. Програм огледа садржи циљ, очекиване исходе, трајање, начин и услове његовог остваривања и начин вредновања. Иницијативу са предлогом огледа разматра министар и по прихватању иницијативе одлучује о одобравању огледа и прописује програм огледа. За иницијативу која укључује значајне новине министар може да прибави и мишљење надлежног савета.

Министар расписује конкурс за спровођење огледа и по окончању конкурса одређује установу за његово спровођење. Предност за спровођење огледа има установа која је поднела иницијативу.

Оглед може да траје најдуже пет година, од којих се у последњој години спроводи вредновање огледа.

У поступку вредновања огледа спровођење програма прати просветни саветник, а оцену оствареног циља и очекиваних исхода на крају огледа – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, који даје одговарајући предлог министру и иницијатору огледа.

Извештај о спроведеном огледу и оцена огледа објављује се на начин који је доступан широј стручној јавности.

На основу извештаја о спроведеном огледу и оцене огледа министар одлучује о његовој даљој примени.

Ако Министарство распише конкурс по члану 101. Закона, онда се школе могу пријављивати и конкурисати, а Министарство одлучује која школа ће спроводити оглед (конкретно електротехничар информационих технологија).

Међутим, решење о одабиру школа за спровођење огледа није и решење о верификацију, па су школе дужне да покрену поступак за верификацију.

Извор: МПНТР