Норматив о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма образовања и васпитања за стручне предмете по образовним профилима:

НАПОМЕНА: Заједница електротехничких школа није одговорана за ажурност постављеног садржаја, свака школа је у ОБАВЕЗИ да води свој преглед тренутно важећих законских и подзаконских аката.