Наставни план

Обавезни предмети

Српски језик и књижевност
Српски као нематерњи језик
Страни језик I
Физичко васпитање
Математика
Историја
Рачунарство и информатика
Географија
Екологија и заштита животне средине
Социологија са правима грађана

Изборни предмети

Грађанско васпитање
Други страни језик (изборни предмет)
Изабрани спорт
Историја (oдабране теме)
Етика
Логика
Изабрана поглавља математике
Индустријска географија
Ликовна култура
Музичка култура
Биологија