У Просветном гласнику број 14/2023 објављени су следећи правилници:

ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (измена програма предмета физичко васпитање)

ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења општеобразовних предмета у стручним школама (Садржај и начин полагања матурског испита у стручној и уметничкој школи)

ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника*

ПРАВИЛНИК о степену и врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним школама које остварују план и програм наставе и учења за образовни профил техничар мехатронике*

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника (Простор и опрема за образовни профил техничар електронике и аутоамтике)*

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете у стручним школама које остварују наставни план и програм за образовни профил техничар мехатронике*

Садржај ПГ број 14 можете видети и преузети са сајта ЗУОВ-а.
* Садржај правилника доступан за преузимање и са сајта ЗЕТШС у делу Ресурси/Правилници стручна спрема и опрема