У Просветном гласнику број 10/2023 објављен је Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника.
Овај правилник се односи на образовни профил аутоелектричар.

Измењен је План наставе и учења за образовни профил Аутоелектричар (табеле) и додат је План наставе и учења за образовни профил Аутоелектричар када се реализује по дуалном моделу.
Измењен је програм предмета „електрични и електронски системи на возилима“.

Правилник се примењује од школске 2023/24. године за ученике који су уписнаи у I разред.
Ученици уписани у овај образовни профил закључно са школском 2022/23. годином наставу похађају по ППНУ по коме су уписани и морају завршити школовање по том програму у року који је наведен у правилнику.

Прилог у PDF формату можете преузетикликом на следећи линк:
План наставе и учења за образовни профил Аутоелектричар и Програм предмета Електрични и електронски системи на возилима