У Просвтном гласнику број 4/2023. објављен је Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника у коме се налази Програм завршног испита за образовне профиле електроинсталатер и електромеханичар за машине и опрему.

Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Електротехника (Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС – Просветни гласник“, бр. 4/2023 од 30.5.2023. године, а ступио је на снагу 31.5.2023.)