План и програм наставе учења стручних предмета за образовни профил техничар мехатронике објављен је у Правилнику о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника и Машинство и обрада мтала („Службеном гласник РС – Просветни гласник“, бр. 13/2020 од 25.8.2020. године, а ступио је на снагу 26.8.2020. примењује се од школске 2020/21. године)

Правилник можете преузети са следећег линка.

План и програм стручних предметаможете преузети са следећег линка.

Напомена: Нови план и програм наставе и учења се примењује и на ученике који су уписани у овај образовни профил од школске 2019/20. године (ученици који ће школске 2020/21. г. бити ДРУГИ разред).