Програм матурског испита за образовни профил администратор рачунарских мрежа објављен је у Правилнику о допунама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Електротехника („Службеном гласник РС – Просветни гласник“, бр. 4/2019 од 18.4.2019. године, а ступио је на снагу 26.4.2019.)

Правилник можете преузет са следећег линка.